BONDY LMT A/S - ALMINDELIGE BETINGELSER

Det er vigtigt for os, at vores kunder har nem adgang til vores handelsbetingelser, så tvivlen ikke kommer nogen til gode. Læs vores handelsbetingelser her.


ANVENDELSESOMRÅDE

1. Enhver aftale om levering af en ydelse eller et produkt fra Bondy LMT A/S til en ordregiver på det danske marked er underlagt nærværende almindelige betingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt Bondy LMT A/S Almindelige betingelser for Konsulentydelser, Komponenter, Service og vedligehold Maskiner, Udvikling, Montage eller Lejeaftale er aftalt mellem parterne, har disse forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

PRODUKTINFORMATION

2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

ORDREOPTAGELSE

3. Aftalen er endelig, når Bondy LMT A/S har bekræftet ordregivers ordre, enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura. Bondy LMT A/S forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordre­bekræftelse, hvis der indtræffer kursændringer, prisændringer eller ændringer i leveringstiden fra Bondy LMT A/S leverandører ligesom der tages forbehold for eventuel opnåelse af nødvendige tilladelser.

PRIS OG BETALINGSVILKÅR

4. Levering sker til de priser, som Bondy LMT A/S anvender på tidspunktet for aftalens indgåelse. Alle priser gælder eksklusiv moms og andre offentlige afgifter. Såfremt andet ikke er aftalt, sker betaling mod faktura senest 30 dage efter fakturadatoen. Er betaling forsinket påløber der renter fra forfaldsdagen. Morarenten beløber sig til den til enhver tid gældende rente kaldet "Nationalbankens udlånsrente" med tillæg af 7 procentpoint. 

5. Ordregiver har ikke ret til at tilbageholde betalingen eller foretage modregning i betaling til Bondy LMT A/S på grund af eventuelle modkrav over for Bondy LMT A/S.

LEVERINGSPRØVE

6. Såfremt der er aftalt leveringsprøver, skal disse udføres hos ordregiveren for dennes regning, dog ikke for så vidt angår Bondy LMT A/S medvirken.

LEVERING

7. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket "ab lager", således at levering sker for ordregivers regning og risiko.

LEVERINGSTID

8. De opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og over­holdes, så vidt det er muligt.

UNDERSØGELSESPLIGT/ANSVAR

9. Ordregiver er forpligtet til at foretage en kontrolundersøgelse af det leverede straks efter levering er sket. Såfremt ordregiveren i den forbindelse konstaterer, at det leverede ikke er i kontraktmæssig stand, skal ordregiver straks orientere Bondy LMT A/S skriftligt om manglerne. Sker dette ikke, kan ordregiveren ikke senere gøre Bondy LMT A/S ansvarlig for eventuelt konstaterede mangler ved leverancen.

10. Ordregiveren kan ikke gøre Bondy LMT A/S ansvarlig for even­tuelle mangler ved en foretagen leverance i det omfang de pågældende mangler burde have været afdækket af ordregiveren i forbindelse med den kontrolundersøgelse, der skal foretages på tidspunktet for leverancens modtagelse.

11. Såfremt ordregiver ikke inden 1 år efter leverancen har reklameret over en mangel overfor Bondy LMT A/S, kan ordregiver ikke senere gøre den gældende.

12. Såfremt en leverance ikke er i kontraktmæssig tilstand er Bondy LMT A/S berettiget til at afhjælpe manglen inden rimelig tid.

13. Et eventuelt erstatningsansvar, der måtte påhvile Bondy LMT A/S for kontraktsbrud, det være sig som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede, kan under ingen omstændigheder overstige vederlaget for den pågældende leverance. Bondy LMT A/S kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader, herunder indirekte tab såsom driftstab og erstatningskrav fremsat af tredjemand, uanset om sådanne skader og/eller tab kan henføres til Bondy LMT A/S misligholdelse af aftalen med ordregiveren.

14. Ordregiveren skal holde Bondy LMT A/S skadesløs for ethvert krav, som måtte blive fremsat over for Bondy LMT A/S af tredjemand som følge af forsinkelse og/eller mangler ved de leverancer, der er foretaget til ordregiveren. Det samme gælder eventuelle udgifter, der måtte blive påført Bondy LMT A/S i den anledning.

TEGNINGER OG DOKUMENTER

15. Alle tegninger og dokumenter indeholdende oplysninger om materiel, fremstilling heraf eller lignende, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til ordregiveren, tilhører Bondy LMT A/S. Modtagne dokumenter eller tegninger kan ikke uden skriftligt samtykke fra Bondy LMT A/S anvendes til andet end det ved overladelsen tiltænkte formål. Uden skriftligt samtykke fra Bondy LMT A/S må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

16. Der sker ikke ved aftalen nogen overdragelse af immaterielle rettigheder.

EJENDOMSFORBEHOLD

17. Såfremt der sker salg af produkter, bevarer Bondy LMT A/S ejendomsretten til produkterne, indtil Bondy LMT A/S har modtaget fuld betaling.

PRODUKTANSVAR

18. Bondy LMT A/S er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingskader i det omfang det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af Bondy LMT A/S ved grov uagtsomhed. Bondy LMT A/S kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar.

19. Ordregiver er forpligtet til at holde Bondy LMT A/S skadesløs for et eventuelt produktansvar over for tredjemand.    

ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

20. I tilfælde af at Bondy LMT A/S er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtigelser over for ordregiveren som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som Bondy LMT A/S ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lockout og andre typer af arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brændstof, vareknaphed, transportvanskeligheder, regeringsindgreb, valutarestriktioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsvarende forhold, kan Bondy LMT A/S ikke gøres ansvarlig for tab, som ordregiveren og/eller tredjemand måtte lide i den anledning.
De nævnte forhold berettiger i øvrigt Bondy LMT A/S til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende Almindelige betingelser.

VÆRNETING OG LOVVALG

21. Enhver tvist, der udspringer af parternes aftale, herunder bestemmelserne i nærværende Almindelige betingelser, skal behandles ved Bondy LMT A/S hjemting til afgørelse efter dansk ret, uanset om lovvalgsregler måtte pege på andre regler, herunder CISG.